Страници

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Възможности:
Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на публичните и корпоративните финанси, външно-търговските отношения, данъчната и митническата администрация, която дава възможност за реализация в сферата на митническите агенции и данъчната администрация.

Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
 • Придобиване на бизнес–умения и социална компетентност;
 • Работа със съвременна офис–техника и ефективно ползване на компютри и програмни продукти;
 • Успешно прилагане на познанията по бизнес-чужд език, международно търговско право и международни плащания в митническата дейност;
 • Осчетоводяване на стопанските операции в митницата чрез използване на програмни продукти.

Показатели:
 • Дневна форма на обучение;
 • Срок на обучение - 5 години;
 • Образование – Средно;
 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Данъчен и митнически посредник” след завършен ХІІ клас;
 • Чужди езици – немски и английски / английски и немски.

Реализация:
 • Инспектор митнически документи;
 • Митнически инспектор;
 • Митнически сътрудник;
 • Финансов ревизор;
 • Данъчен инспектор.