Страници

МАТЕРИАЛНА БАЗА

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Ръководният екип на Търговска гимназия (директор и заместник директори) полагат непрекъснати усилия за подобряване и усъвършенстване на МТБ, учебното оборудване и обзавеждане с цел създаване на подкрепяща и приобщаваща училищна среда и благоприятен микроклимат. Датата 8 февруари 2018 година ще бъде записана като паметна в историята на гимназията. Паметна, защото тази дата ще се свързва с началото на нов етап от живота на училището, а именно основното и цялостно реновиране на сградата финансирано със средства по ОП „Региони в растеж“.

Като резултат от ремонтните дейности, днес сградата има съвсем нов облик, изразяващ се във външно саниране на сградата, цялостна подмяна на отоплителната и електрическата инсталации, иновативен звънец със седем мелодии, който е коренно различен от традиционния звънец и създава различна училищна атмосфера. Освежени и обновени са класните стаи, кабинетите и коридорите, изградена е достъпна архитектурна среда за ученици с увреждания, цялостен ремонт на спортната база и изцяло реновиран училищен двор.
В резултат на извършения основен ремонт днес училището разполага с обновена, красива и функционална сграда с привлекателна, подкрепяща и приобщаваща училищна среда.

Училищният двор е разделен на две зони: едната от които е зона за отдих, състояща се от алея, скамейки и зелени площи, а в другата зона е изградена спортна площадка за спортни игри на открито. В двора са разположени и паркоместа за велосипеди.


Учебната сграда е на три етажа и с топла връзка е свързана с физкултурния салон. В сградата има 16 учебни стаи и 5 учебни кабинети от които 3 компютърни с терминални станции и 2 Учебно тренировъчни центъра. Всички учебни кабинети са оборудвани с дисплеи, които се използват при обучението на учениците. Дисплеи има и във всички фоайета на учебната сграда.

Физкултурният салон е просторен, със спортна зала за фитнес, зала за тихи игри, съблекални и санитарни помещения за учениците. Освен учебните стаи и кабинети в учебната сграда има лекарски кабинет, кабинет на училищния психолог, актова зала и административни стаи.

Работата в компютърните кабинети, оборудвани със съвременна техника и софтуер, допринася за формирането на основни ключови компетенции за реализиране в една модерна работна среда.

Обучението на учениците в двата УТЦ формира основни ключови компетенции за съвременна работна среда – работа в екип, самостоятелност, готовност за постигане на резултати и вземане на решения, насърчава предприемаческото мислене и формира бизнес поведение.

Използването на съвременни технически средства и нови, иновативни методи и софтуерни продукти, при обучението в училище, дава възможност за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, което повишава качеството на професионалната подготовка и привеждането ѝ в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика.