Страници

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

Проект на тема „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom“ (Най-добрите социални медии и уеб решения за Вашата класна стая) по програма Еразъм+


Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Ndb-oFJn5L0V8AF0L6lN1RS-Z13mcAJt3ZSOvQUIiG_VL0984hDIrcAUK8WrzN9o1bYVvYi-GffD4vQ1pbpc3sgfkHag1_51J2icrcxrdhfK-iSsKz2cEvmthyphenhyphenPtHCCWId_20gNovZgO/w932/Clipboard01.jpg
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).
В рамките на проекта са предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Проектът се осъществява в следните дейности:
 • Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Занимания по интереси – 2022/2023 учебна година
Сформираните Клубове по Занимания по интереси за учебната 2022/2023 г. са:
 • „Бизнес протокол и етикет“ – Жанета Цветанова
 • „Вокална група“ – Михаил Янакиев
 • „Знам и мога в света на математиката“ - Мариана Георгиева
 • „Интерактивна мултимедия“ – Владимир Илиев
 • „Мажоретен състав“ – Таня Димова
 • „Млад икономист “ – Атанас Дианов
 • „Рекламно ателие“ – Надежда Котова
 • „Рок група“ – Михаил Янакиев
 • „Спортен клуб“ – Калин Николов
 • „Странознание на немскоговорящите страни“ – Катя Дойчева
 • „Училищен вестник“ – Давид Наков
 • „Фанфарен оркестър“ – Михаил Янакиев

Еразъм+
Европейският опит – първи стъпки към професионалната реализация – гр. Сарагоса, Испания
Развитие на професионалните знания и умения в областта на дигиталната икономика – гр. Барселос, Португалия

Еразъм+ 2019
Проект Алианс Училище Бизнес за дигитална икономика

  Занимания по интереси – 2021/2022 учебна година
  Сформираните Клубове по Занимания по интереси за учебната 2021/2022 г. са:
  • „Бизнес протокол и етикет“ – Жанета Цветанова
  • „Вокална група“ – Михаил Янакиев
  • „Знам и мога в света на математиката“ - Мариана Георгиева
  • „Интерактивна мултимедия“ – Владимир Илиев
  • „Мажоретен състав“ – Таня Димова
  • „Рекламно ателие“ – Надежда Котова
  • „Рок група“ – Михаил Янакиев
  • „Спортен клуб“ – Калин Николов
  • „Странознание на немскоговорящите страни“ – Катя Дойчева
  • „Училищен вестник“ – Давид Наков
  • „Фанфарен оркестър“ – Михаил Янакиев

  Твоят час
  Клуб „УЕБ дизайн и фирмен стил в рекламата“
  Тематична подобласт: Дигитални умения
  Цели: Подготовка на учениците за работа в съвременното информационно общество чрез прилагане на компютърни умения в сферата на уеб-дизайна и рекламата;
  Умения самостоятелно и в екип да прилагат информационни технологии за организиране и управление дейността на  съвременния офис.

  Дейности за реализиране на целите:
  • Запознаване с новостите в областта на уеб-дизайна и прилагането им съобразно изискванията на проекта над който учениците работят;
  • Създаване на уеб-страница на фирма;
  • Самостоятелна работа по проект и оценяване резултатите от разработените ученически проекти.
  Клуб „УЕБ дизайн и фирмен стил в рекламата“ предлага пълно рекламно обслужване и изработване на цялостни решения за рекламирането на вашия бизнес:
  • Логото – графичния символ, чрез който клиентите ви разпознават;
  • Визитката - вашата връзка с клиента;
  • Папки, бланки, писма, стикери, флаери;
  • Календари;
  • Бележници;
  • Рекламни торбички;
  • Рекламни химикалки.

  Клуб „Културно-историческо наследство“
  Тематична подобласт: Институционални знания и култура
  Цели: Създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка чрез:
  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
  Дейности за постигане на целите:
  • дейности за преодоляване на обучителни затруднения;
  • дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците;
  • участие в междуучилищни дейности;
  • работа с родители и настойници и организиране и провеждане на публични изяви на учениците.

  Спортен клуб
  Тематична подобласт: Колективни спортове

  Литературнотворческа работилница
  Тематична подобласт: Хуманитарни познания
  Цели: създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка чрез:
  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
  Дейности за постигане на целите:
  • дейности за преодоляване на обучителни затруднения;
  • дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците;
  • участие в междуучилищни дейности;
  • работа с родители и настойници и организиране и провеждане на публични изяви на учениците.


  Ученически практики в АД „HDI – застраховане”
  HDI стажантката Снежина имаше добрия шанс да извърши оглед на КАСКО щета. Огледът бе извършен със съдействието на нейния наставник Юлия Христова.

  Ученически практики в ЗАД Алианц
  Групата бъдещи застрахователи се обучават от наставника в професионално сключване на застраховки и прехвърляне на пенсионни фондове. Известното дружество АЛИАНЦ провокира техния интерес към застраховането и пенсионното осигуряване.

  Erasum+ 2018

  Нова възможност за моето бъдеще
  От 2013 г. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ участва в проект: “Нова възможност за моето бъдеще” BG051PO001-4.3.03-0001. Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.3  "Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма   "Развитие на човешките ресурси”.
  Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.


  Партньори по проекта:
  • Работодателски организации - БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ “Подкрепа”;
  • Държавни институции - МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

  Целта на проекта е:
  • да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности;
  • получаване на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности.
  Възможните целеви групи са:
  • лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация;
  • имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация;
  • имигранти с придобита професионална квалификация в страните, от които идват, но без наличен документ;
  • нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит;
  • младежи без призната професионална квалификация;
  • възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.

  2012/13 Проект УСПЕХ

  Национална Програма на МОН съвместно с Европейски фонд за развитие

  Цели на проекта:

  Обща цел на проект “УСПЕХ” (Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти) е да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.


  Специфични цели:
  1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
  2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
  3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
  4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

  2012/13 Проект УСПЕХ - "Бизнес протокол и етикет"
  На 6.12.2012 г. бе проведена представителна изява на клуб "Бизнес протокол и етикет" при Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" - Стара Загора на тема "Делово облекло и делови подаръци в България и по света". В нея взеха участие всички участници на клуба в изработването на покана, подготовка и представяне на презентации по темата. В клуб "Бизнес протокол и етикет" участват ученици от 9-в, 9-д и 10-г клас.
  Представителната изява бе във връзка с Професионалниа празник на гимназията и Деня на банкера 6 декември, доказателство за ефективна работа в екип на клуб "Бизнес протокол и етикет" с ръководител г-жа Ив. Стоянова.

  2011/12 Проект УСПЕХ - Дискусионен клуб "ДЕБАТИ"
  На 2 април 2012 г. Дискусионен клуб "Дебати" при Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" организира среща-разговор с д-р Стефан Стефанов, преподавател по теология в Педагогическия факултет на Тракийския университет - Стара Загора.   Срещата беше посветена на християнските ценности. В навечерието на големия християнски празник Възкресение Христово, участниците в клуба се опитаха да съживят усещането си за християнството като за една жива традиция, която не са забравили и която са длъжни да продължат.С въпросите, които имаха възможност да зададат на д-р Стефан Стефанов, учениците показаха, че християнството е истинско предизвикателство за младите хора, че днес много повече имаме нужда от християнските ценности като общочовешки ценности.  С увлекателния си разказ за своя житейски и творчески път, теологът провокира участниците в клуба отново да се замислят за доброто и злото, за греха, целта и корените на поста..., да осъзнаят още веднъж, че демократичното общество и стремежът към европейска интеграция може да се осъществи само от хора с висок морал.

  2011/12 Екоклуб "Зара"

  2011/12 Проект УСПЕХ - Клуб "Млад икономист-предприемач"
  На 07.02.2012 г. стартира дейността на клуб „Млад икономист - предприемач”. В клуба участват ученици от ХІ клас, желаещи да разширят своите познания по икономиката и управлението на предприятията и да придобият нови умения и компетенции. Работата в клуба е свързана с изследването на проблеми, съпътстващи ежедневието на предприемачите.

  Основните цели на клуба са:
  • Придобиване на умения за работа в екип
  • Придобиване на умения за изследване на конкретни проблеми
  • Знания и умения за презентации
  • Развитие на качества като отговорност, лоялност и предприемаческо мислене

  2010/13 Connecting Classrooms
  2013, Юни, Рим, Италия

  2012, Юли, Лондон, Англия - ВВС Reports
  Today, 8.2.2012, a few students from five different high schools in Stara Zagora had the unique opportunity to become reporters for a day. Their task was to prepare a newscast (the choice of the type is theirs) that lasts for only 1.30 min. BBC and the British Council are the initiators. The battle between the teams was tough not only for the desirous prize – a trip to London for the official opening of the Games of the Olympiad but for a well-deserved internet publication from the world media leader BBC as well.

  2012, Март, Москва, Русия
  Пътуване до Москва по проекта “Connecting classrooms”

  В продължение на няколко години училището ни бе участник в проекта “Connecting classrooms”, който дава възможност на  ученици да участват в различни дейности и по този начин да бъдат обучени и подготвени как да бъдат отговорна и дейна част от нашето съвременно общество.
  В тази връзка от 17.03 до 21.03.2012г. бе проведена ежегодната среща на държавите и училищата участници в проекта в Москва. Целта на събирането бе да се изберат и уточнят дейностите за предстоящата година, които трябваше и да отговарят на главната тема – „ Как да приемаме различните от нас?” Тази среща и в същото време обучение бе ползотворна поради няколко причини:
  • новите взаимоотношения;
  • придобитите знания;
  • обменения опит;
  • досега с местната култура;
  • придобитите социални умения чрез различни интерактивни игри и дейности.
  Всичко това съдейства за личностното и професионално развитие на колегите, разширяването на техния светоглед и научаването на нови методи за обучение .

  2011/12 Програма "Леонардо да Винчи"
  Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, град Стара Загора спечели проект по програма “Леонардо да Винчи” на тема “Подобряване на сътрудничеството между професионалните училища и бизнеса с цел повишаване на качеството на професионалните практики” за мобилност на специалисти в сферата на професионалното образование и обучение.

  Организирането и договарянето с работодателите на практическото обучение на учениците, винаги е съпроводено с определени трудности. От една страна - липса на ангажираност на работодателите, а от друга страна – изискването им за подготвени кадри, съответстващи на пазара на труда. Целите, които си поставяме да постигнем с този проект са:

  • Да се подобрят професионалните компетенции на учителите за организиране на професионални практики чрез запознаване с опита на приемащата институция;
  • Да се подобри качеството и се повиши нивото на сътрудничество на професионалната гимназия с финансовите институции и бизнеса, които осигуряват практическо обучение;
  • Да се оптимизира провеждането на производствените практики чрез приложение на усвоения по проекта професионален опит;
  • Да насърчава и подпомага запознаването с иновативни системи и практики с цел подобряване на качеството на професионална подготовка;
  • Провеждане на обучителни дейности с цел личностното развитие на учителите по професионална подготовка;
  • Да насърчава мобилността на работодатели и работещи.

  Качественото професионално обучение е свързано с високо ниво на практически умения, а те са най-актуални и ценни, когато се усвояват в реална работна среда. Необходимо е учителите да познават Европейските стандарти и измерения по отношение на провеждането на производствената практика в реална бизнес среда.  Проектът е насочен към подобряване на квалификацията, обогатяване на опита и усвояване на нови практики за изграждане на устойчиво сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса. Изучаването на опита на приемащата страна ще допринесе за търсене на нови подходи при установяване на трайни контакти с бизнеса за подпомагане, организиране и ефективно провеждане на практическото обучение. Проектът ще покрие нуждата от обмен на информация и изучаване на добрите практики в приемащата страна.
  В периода на прехода към пазарна икономика и съпровождащия го интензивен процес на преструктуриране на производството е налице определена тенденция на разминаване на качеството на работната сила с новите потребности.  Проектът е разработен в съответствие със Стратегията за развитие на професионалното образование и Националния план за развитие до 2013 год., които дават приоритет на професионалната подготовка, качество на работната сила, съобразени с изикванията на пазара на труда. Целите на проекта са съобразени и с основните приоритети на Националната стратегия за учене през целия живот, за периода 2008-2013 година:

  • Насърчаване на мобилността при базовата подготовка и при повишаване на квалификацията на учителите и за продължаващото обучение на обучителите.
  • Задълбочаване на сътрудничеството между образователните институции, предприятията и синдикатите на местно, регионално и национално равнище за придобиване на актуални знания и умения за новите технологични постижения.

  Реформата в професионалното образование в България, е поставена пред важна задача: да се осигурят такива условия за професионална подготовка, които дават възможност за непрекъснато поддържане на качеството на работната сила.  В стремежа си за осигуряване на най-добри условия за професионална подготовка Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, град Стара Загора се сблъсква с проблеми свързани с намирането на реални работни места за провеждане на производствената практика на учениците, а това е много важно условие за подготовката на кадри, които да отговарят на изискванията на пазара на труда.
  Целите на проекта са насочени и към подкрепа на участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификация в посока личностно развитие и професионално израстване. Придобитите професионални компетенции на учителите ще увеличат качеството и обема на сътрудничеството между институциите и организациите, предоставящи възможности за практическо обучение. Това от своя страна ще повиши нивото на професионално образование в гимназията при подготовката на кадри необходими на пазара на труда. В тази връзка разработения проект е съобразен с изпълнение на приоритетите и специфичната цел „Обучение през целия живот” залегнали в Областната стратегия за развитие на Област Стара Загора за периода 2005 - 2015 година и Стратегията за развитие на училището.
  Работата по проекта трябва да приключи на 30 юни 2012 година. За реализиране на поставените цели ще работи екип от висококвалифицирани преподаватели по професионална подготовка от Търговка гимназия.

  2011 Доброволчески дейности
  Европейска програма "Доброволчески дейности за насърчаване на активна гражданска позиция" - 2011/12

  От 5 до 7 октомври 2011 г. шестима ученици от Търговска гимназия ” Княз Симеон Търновски” и техният ръководител Катя Дойчева посетиха Европейския парламент в Брюксел, където имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на европейските институции. Пътуването е награда за участието на младите хора в проект иницииран от евродепутат Илиана Иванова, свързан с обявяването на 2011 година за Година на доброволчеството. Инициативата се проведе в първата половина на тази година.
  Покана да се включат в проекта „Европейска година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция“ получиха учениците от 9-те, 10-те и 11-те класове на средните училища, като идеята беше те сами да измислят вид дейност за доброволен труд. Учениците откликнаха на предложението на г-жа Иванова и се включиха много активно и отговорно.
  Същността на проекта бе младите хора да бъдат насърчени да предприемат активни доброволни действия и да отделят от времето си за обществено полезни дейности. Мисията на инициативата бе да възпита в тях чувство на отговорност, толерантност, състрадателност и разбиране, защото те са част от гражданското общество, което утре ще възпитава едно ново поколение. В Брюксел младежите се запознаха с работата на европйския парламент, имаха възможността да присъстват в пленарната зала на дискусия между евродепутати и представители на националните парламенти. Групата имаше шанса да чуе изказването на директора на Европол Роб Уейнрайт.

  2008/13 - Национална програма „ИКТ в училище“
  Дигиталната компетентност е една от осемте ключови компетентности, дефинирани от Европейската комисия. Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.
  През периода 2005-2007 г. беше реализирана Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища. Днес една част от техниката е излязла от употреба или е силно амортизирана и с ограничена функционалност. Всичко това доведе до необходимостта от стартирането на нов многогодишен проект за продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата. Предложената програма за 2012 г. е начало на нов четиригодишен обновителен цикъл и има за цел да осъвремени технологичната материална база в българските училища и да даде възможност за ползване на най-новите достижения на Информационните технологии в образователната система като: компютърни и терминални решения с централизирано управление, високоскоростен Интернет, интерактивни периферни устройства (интерактивна дъска и мултимедия) и др.

  Националната програма подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура като: държавни зрелостни изпити, държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията, външно оценяване, извънкласни дейности  и др.


  ЦЕЛИ  НА ПРОЕКТА
  Целта на четиригодишния проект е във всички училища да бъдат обновени и заменени компютърните станции със съвременни терминални решения. Предимствата на технологията са в пригодеността й към учебния процес, по-ниска цена и по-малки текущи разходи, по-лесно управление и по-голяма дълготрайност във времето. Основно се налага да се осъвременява сървърната част, а терминалите могат да се ползват доста по-дълго поради опростената архитектура.На всяко училище, което участва в проекта бяха предоставени терминални компютърни станции или средства за закупуването. Това стана по формулата: минимум три (3) работни станции на училище плюс една станция на всеки 13 ученика в редовна форма на обучение.
  Реализирането на проекта осигурява високоскоростна информационна свързаност на всяко училище до национални и международни образователни ресурси.

  ПЪРВИ ЕТАП НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА обхвана  дейността:
  Осъвременяване и разширяване на технологичната материална база в училищата чрез въвеждане на компютърни терминални решения.

  РЕАЛИЗАЦИЯ
  По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище" в Търговска гимназия са оборудвани 3 компютърни кабинета.

  Всеки от тях разполага с:
  1) MICROSOFT WINDOWS 2008  SERVER r2 и мрежова връзка по LAN  1000 Mbit/s.
  2) 14 терминални работни места (висок клас терминали – за видеообработка, HD видео; Терминалните станции осъществяват връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и имат минимум 1 свободен USB порт  извън тези, които се ползват за стандартните му функции;
  3) Непрекъсваемо захранващо устройство (UPS);
  4) Мултимедиен проектор;
  5) Софтуер за управление на залата, който осъществява следните функции:
  • Контрол върху потребителските акаунти;
  • Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали;
  • Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал;
  • Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри;
  • Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала;
  • Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на учениците,
  • Водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел проследяване работата на учениците;
  • Възможност за комуникация с определено работно място - чрез споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др.
  • Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно;
  • Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web);
  • Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата);
  • Наблюдение на работните сесии на всички  потребители с цел контрол на учебния процес;
  • Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения;
  • Предлаганият софтуер е с меню на български език.
  Системата позволява безпроблемна работа от всяко ученическо работно място с Интернет и стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access), както и ползване на мултимедийни уроци и др.

  2011-2012 „Да направим училището привлекателно за младите хора“
  ЦРЧР съвместно с Европейски социален фонд „Да направим училището привлекателно за младите хора“ - 2011-2012

  2010/11 Европейска програма „Да научим“
  Европейска програма „Да научим“ - въвеждане на образование за развитие в учебните програми, Римини, Италия - 2010-2011

  2011 Европейска програма „Младежта в действие“ 
  Европейска програма „Младежта в действие“, Казерта, Италия

  2008-2009 Национална програма „Без свободен час“
  Национална програма „Без свободен час“

  2004 Българо-датски проект по специалността „Икономист-маркетолог“ 
  Българо-датски проект, съвместно с МОН - подготовка на кадри / след средно образование/ по специалността „Икономист-маркетолог“ - вечерна форма на обучение

  1996-2004 Българо-австрийски проект по програма „ФАР“ 
  1996-2004 Българо-австрийски проект по програма „ФАР“ съвместно с МОН-България, Министерство на образованието-Австрия, Културконтакт-Австрия - създаване на УТФ.
  Успешно се реализира мащабен образователен проект с Република Австрия по специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. Участието на Търговска гимназия по проекта за "Усъвършенстване на Професионалното образование" по Програма ФАР допринесе за подобряване на материалната база и повишаване качеството на преподаването.