Страници

Вътреучилищно обучение

Вътреучилищно обучение
На 05.01.2023 г. бе проведено обучение с колектива на Търговска гимназия  на тема „Canva - платформа за графичен дизайн, която се използва за създаване на графики и презентации за социални медии“ от раздела  вътрешна квалификация под ръководството на ръководителя направление ИКТ.