Страници

Национална програма „ИКТ в училище“ 2008/2013

Национална програма „ИКТ в училище“ 2008/2013

 Дигиталната компетентност е една от осемте ключови компетентности, дефинирани от Европейската комисия. Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.
  През периода 2005 – 2007 г. беше реализирана Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища. Днес една част от техниката е излязла от употреба или е силно амортизирана и с ограничена функционалност. Всичко това доведе до необходимостта от стартирането на нов многогодишен проект за продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата. Предложената програма за 2012 г. е начало на нов четиригодишен обновителен цикъл и има за цел да осъвремени технологичната материална база в българските училища и да даде възможност за ползване на най-новите достижения на Информационните технологии в образователната система като: компютърни и терминални решения с централизирано управление, високоскоростен Интернет, интерактивни периферни устройства (интерактивна дъска и мултимедия) и др.

  Националната програма подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура като: държавни зрелостни изпити, държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията, външно оценяване, извънкласни дейности и др.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

  Целта на четиригодишния проект е във всички училища да бъдат обновени и заменени компютърните станции със съвременни терминални решения. Предимствата на технологията са в пригодеността ѝ към учебния процес, по-ниска цена и по-малки текущи разходи, по-лесно управление и по-голяма дълготрайност във времето. Основно се налага да се осъвременява сървърната част, а терминалите могат да се ползват доста по-дълго поради опростената архитектура.
  На всяко училище, което участва в проекта бяха предоставени терминални компютърни станции или средства за закупуването. Това стана по формулата: минимум три (3) работни станции на училище плюс една станция на всеки 13 ученика в редовна форма на обучение.

Реализирането на проекта осигурява високоскоростна информационна свързаност на всяко училище до национални и международни образователни ресурси.

ПЪРВИ ЕТАП НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА обхвана дейността:
  Осъвременяване и разширяване на технологичната материална база в училищата чрез въвеждане на компютърни терминални решения.

РЕАЛИЗАЦИЯ
  По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище" в Търговска гимназия са оборудвани 3 компютърни кабинета.

Всеки от тях разполага с:
1) MICROSOFT WINDOWS 2008 SERVER r2 и мрежова връзка по LAN 1000 Mbit/s.
2) 14 терминални работни места (висок клас терминали – за видеообработка, HD видео; Терминалните станции осъществяват връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и имат минимум 1 свободен USB порт извън тези, които се ползват за стандартните му функции;
3) Непрекъсваемо захранващо устройство (UPS);
4) Мултимедиен проектор;
5) Софтуер за управление на залата, който осъществява следните функции:

 •     Контрол върху потребителските акаунти;
 •     Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали;
 •     Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал;
 •     Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри;
 •     Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала;
 •     Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на учениците,
 •     Водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел проследяване работата на учениците;
 •     Възможност за комуникация с определено работно място – чрез споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др.
 •     Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно;
 •     Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web);
 •     Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата);
 •     Наблюдение на работните сесии на всички потребители с цел контрол на учебния процес;
 •     Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения;
 •     Предлаганият софтуер е с меню на български език.

Системата позволява безпроблемна работа от всяко ученическо работно място с Интернет и стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access), както и ползване на мултимедийни уроци и др.