Страници

Срочен съвет 2017

Срочен съвет 2017

В творческа атмосфера и активност на 24.02.2017 г. се проведе отчетният срочен съвет на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“. В подробния доклад бяха изтъкнати постиженията на училището през първия учебен срок на учебната 2016/2017 година и беше направен задълбочен анализ на постигнатото. Предложени бяха мерки за постигане на още по-високи нива на учебно-възпитателната работа. Председателите на методическите обединения запознаха присъстващите със своите отчети. В конструктивен дух бяха и изказванията на учителите. Съветът приключи с пожелания за по-високи успехи през втория срок.