Страници

Проект „Алианс Училище – Бизнес за дигитална икономика по програма“

Проект „Алианс Училище – Бизнес за дигитална икономика по програма“
Участие в Проект „Алианс Училище – Бизнес за дигитална икономика по програма“ Еразъм+ 2019-1-UK01-KA201-061379 – представителна изява.

Проектът е в подкрепа на европейската политика за придобиване на предприемачески опит в училищата и възпитаване на ново поколение предприемачи.
Алианс Училище – Бизнес, представлява консорциум, осъществяващ дейността си в шест европейски държави. Участници са училища в сътрудничество с Търговски камари в България, Турция, Словения и Северна Македония, подкрепяни от партньори по качеството и експерти от Испания и Великобритания.

Целта на проекта е подпомагане на училищата при създаването и развитието на устойчиви връзки и партньорство с бизнеса, различни институции и неправителствени организации, чрез изработване на интелектуални продукти.

В проекта от Търговска гимназия се включи екип, състоящ се от осем ученици, разделени в две работни групи, под наставничеството на г-жа Светла Бакалова и г-жа Таня Ралева.

Крайните резултати и създаването на интелектуални продукти, бяха постигнати с активното участие на всички партньори по проекта и ученическите екипи.

Основните цели, мисията и постигнатите резултати от участието на екипа от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в Проект „Алианс Училище – Бизнес за дигитална икономика по програма“ Еразъм+ бяха популяризирани чрез презентации пред представители на бизнеса, учебни заведения и обществени организации проведени на 13 и 19 октомври 2021 г.