Страници

Преминаване в присъствена форма на обучение

Преминаване в присъствена форма на обучение
Уважаеми ученици,
От 20.12.2021 г. (понеделник) учениците от VIII а, VIII б, VIII в, IХ а, IХ б, Х б, Х в, Х г, XI а, XI б, XI в, XI д, XII а, XII б, XII в, XII г, XII д класове, в които поне 30% от учениците са подали декларации за съгласие за тестване веднъж седмично, както и тези, които са представили документ за ваксинация, преболедуване и/или наличие на антитела преминават в присъствена форма на обучение. Учениците от гореспоменатите класове, които не са представили декларации за съгласие за тестване продължават обучението си от разстояние в електронна среда.

Учениците от VIII г, IX в, IX г, X а, XI г клас продължават да се обучават от разстояние в електронна среда, поради това, че е малък броят на учениците от съответните класове, подали декларация за съгласие за тестване.

Учениците от VIII а, VIII б, VIII в, IХ а, IХ б, Х б, Х в, Х г, XI а, XI б, XI в, XI д, XII а, XII б, XII в, XII г, XII д в първия учебен ден за съответната седмица следва да бъдат в училище за I смяна до 7.20 часа, а за II смяна до 13.20 часа и до 7.30 ч. (съответно 13.30 ч.) трябва да заемат местата си в класната стая.

За учениците от I смяна от 7.30 ч. до 8.00 ч., а за учениците от II смяна от 13.30 ч. до 14.00 ч.

Учениците в сградата на гимназията носят задължително маски.

Учебните часове в деня на тестването на учениците, които са присъствено и в ОРЕС са с продължителност 35 минути, както следва:
Първа смяна
1 час – 08.00 – 08.35
2 час – 08.45 – 09.20
3 час – 09.30 – 10.05
4 час – 10.25 – 11.00
5 час – 11.10 – 11.45
6 час – 11.55 – 12.30
7 час – 12.40 – 13.15
Втора смяна
1 час – 14.00 – 14.35
2 час – 14.45 – 15.20
3 час – 15.30 – 16.05
4 час – 16.25 – 17.00
5 час – 17.10 – 17.45
6 час – 17.55 – 18.30
7 час – 18.40 – 19.15
В останалите дни учебните часове при присъственото обучение и при обучение от разстояние в електронна среда са с продължителност 40 мин. и започват от 7.30 за първа смяна и от 13.30 за втора смяна.

Първа смяна
1 час – 07.30 – 08.10
2 час – 08.20 – 09.00
3 час – 09.10 – 09.50
4 час – 10.10 – 10.50
5 час – 11.00 – 11.40
6 час – 11.45 – 12.25
7 час – 12.30 – 13.10
Втора смяна
1 час – 13.30 – 14.10
2 час – 14.20 – 15.00
3 час – 15.10 – 15.50
4 час – 16.10 – 16.50
5 час – 17.00 – 17.40
6 час – 17.45 – 18.25
7 час – 18.30 – 19.10
Желаещите да подадат декларация за тестване или да предоставят издаден документ за ваксинация, преболедуване и/или наличие на антитела могат да направят това в канцеларията на гимназията.

За директор:
/съгл. Заповед № РД-18-307/30.11.2021 г./
/Татяна Христова/