Страници

Вътрешноучилищна квалификация

Вътрешноучилищна квалификация
На 01.03.2023 г. бе проведено обучение с колектива на Търговска гимназия  на тема: Конструктивно решаване на конфликти учител – ученик от раздела вътрешноучилищна квалификация под ръководството на училищния психолог.