Страници

Съобщение

З А П О В Е Д  № РД - 18 - 1050/23.03.2023 год.
На основание чл.259, ал.1  и чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното  образование и Заповед № №РД-09-590/16.03.2023 г. на Министъра на образованието,  във  връзка с провеждането на избори на 02.04.2023 г.
ОПРЕДЕЛЯМ
  1. Понеделник 03.04.2023 г. за неучебен ден  за учениците на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.
  2. Учебните занятия се възобновяват на 04.04.2023 г. , по седмично разписание за II учебен срок.

Директор:
/Снежана Танева/