Страници

Програма „ЛЕОНАРДО“

Програма „ЛЕОНАРДО“

Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора спечели проект по програма „Леонардо да Винчи“ на тема „Подобряване на сътрудничеството между професионалните училища и бизнеса с цел повишаване на качеството на професионалните практики“ за мобилност на специалисти в сферата на професионалното образование и обучение.

Организирането и договарянето с работодателите на практическото обучение на учениците, винаги е съпроводено с определени трудности. От една страна – липса на ангажираност на работодателите, а от друга страна – изискването им за подготвени кадри, съответстващи на пазара на труда. Целите, които си поставяме да постигнем с този проект са:

• Да се подобрят професионалните компетенции на учителите за организиране на професионални практики чрез запознаване с опита на приемащата институция;
• Да се подобри качеството и се повиши нивото на сътрудничество на професионалната гимназия с финансовите институции и бизнеса, които осигуряват практическо обучение;
• Да се оптимизира провеждането на производствените практики чрез приложение на усвоения по проекта професионален опит;
• Да насърчава и подпомага запознаването с иновативни системи и практики с цел подобряване на качеството на професионална подготовка;
• Провеждане на обучителни дейности с цел личностното развитие на учителите по професионална подготовка;
• Да насърчава мобилността на работодатели и работещи.

   Качественото професионално обучение е свързано с високо ниво на практически умения, а те са най-актуални и ценни, когато се усвояват в реална работна среда. Необходимо е учителите да познават Европейските стандарти и измерения по отношение на провеждането на производствената практика в реална бизнес среда. Проектът е насочен към подобряване на квалификацията, обогатяване на опита и усвояване на нови практики за изграждане на устойчиво сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса. Изучаването на опита на приемащата страна ще допринесе за търсене на нови подходи при установяване на трайни контакти с бизнеса за подпомагане, организиране и ефективно провеждане на практическото обучение. Проектът ще покрие нуждата от обмен на информация и изучаване на добрите практики в приемащата страна.
   В периода на прехода към пазарна икономика и съпровождащия го интензивен процес на преструктуриране на производството е налице определена тенденция на разминаване на качеството на работната сила с новите потребности. Проектът е разработен в съответствие със Стратегията за развитие на професионалното образование и Националния план за развитие до 2013 г., които дават приоритет на професионалната подготовка, качество на работната сила, съобразени с изикванията на пазара на труда. Целите на проекта са съобразени и с основните приоритети на Националната стратегия за учене през целия живот, за периода 2008 – 2013 година:

• Насърчаване на мобилността при базовата подготовка и при повишаване на квалификацията на учителите и за продължаващото обучение на обучителите.
• Задълбочаване на сътрудничеството между образователните институции, предприятията и синдикатите на местно, регионално и национално равнище за придобиване на актуални знания и умения за новите технологични постижения.

  Реформата в професионалното образование в България, е поставена пред важна задача: да се осигурят такива условия за професионална подготовка, които дават възможност за непрекъснато поддържане на качеството на работната сила. В стремежа си за осигуряване на най-добри условия за професионална подготовка Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора се сблъсква с проблеми свързани с намирането на реални работни места за провеждане на производствената практика на учениците, а това е много важно условие за подготовката на кадри, които да отговарят на изискванията на пазара на труда.
 Целите на проекта са насочени и към подкрепа на участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификация в посока личностно развитие и професионално израстване. Придобитите професионални компетенции на учителите ще увеличат качеството и обема на сътрудничеството между институциите и организациите, предоставящи възможности за практическо обучение. Това от своя страна ще повиши нивото на професионално образование в гимназията при подготовката на кадри необходими на пазара на труда. В тази връзка разработения проект е съобразен с изпълнение на приоритетите и специфичната цел „Обучение през целия живот“ залегнали в Областната стратегия за развитие на Област Стара Загора за периода 2005 – 2015 година и Стратегията за развитие на училището.
   Работата по проекта трябва да приключи на 30 юни 2012 година. За реализиране на поставените цели ще работи екип от висококвалифицирани преподаватели по професионална подготовка от Търговка гимназия.