Страници

Клуб „България през обектива“

Клуб „България през обектива“

 УСПЕХ->Клуб „България през обектива“

ЦЕЛИ:

  •     Да се развие патриотичното и екологично възпитание на младите хора чрез проучване и преоткриване на красиви и екзотични природни дадености,
  •     Културно-исторически, архитектурни и стопански забележителности на родния край и Родината.
  •     Чрез обогатяване на своята обща географска култура и усъвършенстване на своите фотографски умения, учениците да развият в себе си усет за красивото и интересното в природата, културата, икономиката и човешките взаимоотношения.
  •     Да изградят в себе си ценностна система в духа на европейските и общочовешките ценности.
  •     Да развият в себе си наблюдателност, умения да откриват проблемите, да формират лично аргументирано мнение и да го отстояват в дискусия.
  •     Да развият и усъвършенстват уменията си да изработват презентации, фотоизложби, рисунки, есета, макети, хербарии, минероложки сбирки и др.
  •     Да развият уменията си да прогнозират.
  •     Да формират активна гражданска позиция.