Страници

Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда

Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда
Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда

През м. февруари Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ кандидатства по проект „Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда“ по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. Проектът беше одобрен от Националната агенция в края на м. юли.

Този проект е разработен в съответствие със Стратегията за развитие на професионалното образование 2014 – 2020 г. на Европейската комисия, която дава приоритет на качествената професионална подготовка на младите хора с цел тяхната адекватност на изискванията на пазара на труда. Партньор по проекта е ADC College, Лондон, Обединеното кралство. Практическото обучение ще се проведе през м. март/април 2015 г. в ADC College.

„Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда“ е проект, по който бенефициент е Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, Стара Загора. Крайни бенефициенти по проекта са 20 ученици от Търговска гимназия от специалностите „Икономическа информатика“ – 10 ученици и „Бизнес администрация“ – 10 ученици и двама учители-наставници; Получените знания по време на реализиране на проекта, а също така и придобитите практически умения ще бъдат верифицирани /валидирани/ чрез издаване на:

    Европас автобиография (CV). Автобиографията Europass дава възможност да направите вашите умения и квалификации видими, като към нея могат да бъдат приложени и други документи от Europass;

    Европас мобилност. Europass мобилност е запис на всеки организиран период от време (наречен Europass Mobility), който човек прекарва в друга европейска държава с цел учене или обучение; Сертификат за проведена мобилност по професионален стаж в реална бизнес среда.

С решение на Педагогическия съвет практиката, проведена в чужбина ще бъде зачетена от Търговска гимназия като производствена практика по специалността. Придружаващите учители са преминали през обучение по проект за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и са запознати с европейския опит за провеждане на производствената практика на ученици от професионалните училища.

За учениците-участници по проекта това е първият европейски проект, чрез който ще получат практическо професионално образование в чужбина. Учениците и от двете специалности „Икономическа информатика“ и „Бизнес администрация“ вече имат натрупан опит по професията чрез проведените до момента учебни практики по професионална подготовка. В допълнение, дванадесетокласниците, специалност „Бизнес администрация“ имат положени и 60 часа по производствена практика през учебната 2012/2013 г.

Избор на учениците за участие в мобилността:
През последната седмица на месец септември 2014 г. (29/09/2014-03/10/2014) ще проведем информационни срещи с ученици и родители за представяне на проекта и възможностите за участие в него. Критериите, сроковете и работната програма ще бъдат публикувани под формата на информационни съобщения както в сайта на Търговска гимназия, така и на информационното табло в гимназията. В случай, че бъде поискана допълнителна информация за проекта от страна на учениците и родителите, тогава екипът, работещ по проекта ще провежда индивидуални консултации за допълнително разясняване на подробностите.

Процедурата по приемане на документи за участие ще започне от 16/10/2014 г. От кандидатите ще се изискват следните документи, които ще се подават до 24/10/2014;

 •     Заявление за участие
 •     Ксерокопие от ученическа книжка, заверено от класния ръководител, удостоверяващо успех от обучението през учебната 2013/2014 година най-малко Мн. Добър 4. 50;
 •     Резултат от положен тест по английски език на ниво B2+, според европейската езикова рамка. При максимален брой точки 100 за успешно преминали теста, ще се считат учениците, получили минимален брой точки 70; Тестът ще се проведе на 10/10/2014-петък. Тестът ще бъде изготвен и проведен от комисия, състояща се от трима учители по английски език;
 •     Успех от учебна практика за придобиване на умения и компетенции по професионална подготовка;
 •     Справка за поведението в училище – отсъствия от часове, липса на дисциплинарни наказания;
 •     Декларация за информирано съгласие от родител;
 •     Декларация за отказ;
 •     Нотариално заверено пълномощно от името на родителите, че синът/ дъщеря им имат право да бъдат извеждани от България, както и че са съгласни да пътуват и пребивават в Обединеното кралство под наставничеството на учител от Търговска гимназия;

Комисията по подбор ще разглежда подадените документи от 27/10/2014 до 29/10/2014 включително и ще състави класиране по низходящ ред по следните критерии:

 •     Ксерокопие от ученическа книжка, заверено от класния ръководител, удостоверяващо успех от обучението през учебната 2013/2014 година най-малко Мн. Добър 4. 50;
 •     Резултат от положен тест по английски език на ниво B2+, според европейската езикова рамка.
 •     Дисциплина и отсъствия, наложени наказания;
 •     Успех от учебна практика за придобиване на умения и компетенции по професионална подготовка;
 •     Умения за екипна работа;
 •     Комуникативни умения;
 •     Инициативност при провеждане на извънкласни дейности;
 •     Поемане на отговорност.


Класирането ще се извърши на основата на специално разработена за целта точкова система / max. 60 точки / – всеки от критериите ще покрива определен брой точки. Членовете на комисията ще бъдат назначени със заповед на директора. Процедурата ще протече в следния ред:

Събеседване с учениците. Тези ученици ще бъдат поканени на интервю с комисията, по време на което ще имат възможност да представят до каква степен са запознати с проекта, неговите цели, работната програма и какви са очакванията им от участието в него. Всеки член на комисията ще води свой протокол за оценка. Окончателните резултати ще бъдат обявени на 30/10/2014г. след обсъждане и формиране на средна оценка.

Окончателният списък ще съдържа 20 ученици и 6 резерви /в случай на отпадане или друго непредвидено обстоятелство/;
Комисията по подбор ще бъде председателствана от помощник-директора по учебната дейност на Търговска гимназия. За членове на същата ще бъдат избрани учител/ли по професионална подготовка, учител(и) по английски език, класни ръководители по усмотрение на директора на Търговска гимназия.

Европейските пазари, в частност българският пазар, във време на икономическа криза изискват конкурентоспособна работна сила, показваща високи нива на знания и професионализъм. Основната цел, която си поставя този проект е надграждането и подобряването на ключови практически знания и умения на учениците, чрез провеждането на производствена практика в интеркултурна среда.

Специфичните цели са:

 •     да се създадат условия за развитие на професионалните умения и познания на учениците;
 •     да насърчи младите хора да се запознаят с европейски иновативни системи и добри практики, с цел повишаване на качеството на професионалната си подготовка;
 •     да се обменят добри практики между организациите-партньори ;
 •     да се насърчи мобилността между европейските държави.

За да се постигнат поставените цели, проектът ще премине условно през три фази, обхващащи необходимия набор от дейности:

Подготвителна – съгласуване на програмата с организацията-партньор, дейности от организационен характер: запознаване с дейностите, които предлага ADC College, подбор на крайните ползватели по проекта, история на колежа, предварително запознаване с историята и културата на Обединеното кралство, изготвяне на презентация за представяне на Търговска гимназия, сключване на застраховки за пътуване, закупуване на билети;

Същинска – провеждане на двуседмична производствена практика в ADC College, Лондон, практическо обучение в сферата на специалността чрез експертни сесии и професионална подкрепа, самостоятелна проектна работа, презентации и оценяване на резултатите от разработените ученически проекти, както и мониторинг върху индивидуалното развитие на всеки участник, изготвяне на ежеседмични доклади и попълване на анкетни карти;

Работната програма е разработена съвместно с ADC College и съдържа всички дейности, по които всеки ученик ще практикува. Програмата е съобразена с изучаваните предмети в рамките на професионално направление „Секретарски и офис дейности“, по професия „Офис мениджър“, специалност „Бизнес администрация“ и професионално направление „Приложна информатика“, по професия „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“.

По специалност „Бизнес администрация“ учениците ще положат практиктически занятия по следните дейности:

 •     фирмена стратегия и цели;
 •     макро и микроикономическа информация;
 •     административно обслужване на физически и юридически лица;
 •     организиране на делови срещи и сключване на сделки;
 •     фирмена култура и фирмени ценности;
 •     специализиран софтуеър – информационна система за автоматизиране на документооборота, нормативни документи, електронни и онлайн документи;
 •     делови игри и проблемни ситуации;
 •     комуникативни умения на английски език, умения за работа в екип.

По специалност „Икономическа информатика“ учениците ще положат практически занятия по следните дейности:

 •     прилагане на знания и умения в областта на икономиката и информатиката в нови непознати условия;
 •     ефективна работа с най-разпространените съвременни компютърни системи и платформи;
 •     подготовка за работа в съвременното информационно общество, чрез прилагане на компютърни умения;
 •     умения самостоятелно и в екип да прилагат информационни технологии за организиране и управление дейността на съвременния офис;
 •     комуникативни умения на английски език, умения за работа в екип.

Финална – популяризиране, отчитане и мултиплициране на резултатите на местно и национално ниво, анализ на дейностите и резултатите по проекта. Дейностите ще бъдат популяризирани сред учениците и учителите в Търговска гимназия, пред РИО гр. Стара Загора, представители на местния бизнес, който трябва все повече да се адаптира към европейските изисквания и има нужда от отлично подготвени кадри, Търговско-промишлена палата, Стопанска камара, Агенция за регионално икономическо развитие, софтуерни фирми и други икономически институции, които са тясно свързани с осигуряването на работни места за провеждане на ученическата производствена практика.

Участниците в проекта очакват да постигнат дългосрочни резултати, които да кореспондират с провежданите реформи в професионалното образование на държавно и европейско равнище:

    повишени и усъвършенствани практически компетентности, знания и професионални умения на учениците, които да използват в бъдещото си кариерно развитие;

 •     насърчена мобилност между европейските държави;
 •     предоставени възможности на учениците да приложат наученото в училище чрез практика в интеркултурна среда;
 •     насърчени са младите хора да се запознават с европейските иновативните системи и добри практики, с цел повишаване на качеството на професионалната си подготовка;
 •     усъвършенствани личностни качества в непозната среда;
 •     ползвателите са обогатили познанията си по история на Обединеното кралство, както и могат да прилагат на практика познанията си по езикова култура;
 •     популяризирани са българските култура, традиции и обичаи.

Разработеният проект е съобразен със специфичните приоритети и цели, залегнали в Областната стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2005 – 2015 г. и стратегията за развитие на Търговска гимназия-2016 г.