Страници

Проект „Твоят час“

Проект „Твоят час“

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНА ИЗЯВА. Клуб с обучителни затруднения „Български език и литература – XI клас“

В рамките на проект BG05M2OP001-2.004 – 0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове „Твоят час“ през настоящата 2017/2018 учебна година в ТГ „Княз Симеон Търновски“ развива своята дейност Клуб с обучителни затруднения „Български език и литература – XI клас“.

На 18.06.2018 г. в сградата на училището (каб.108) се проведе представителна изява на групата – състезание по български език и литература под наслов „Учим, знаем, успяваме“.

Участници в състезанието бяха учениците от клуба и бяха разделени на два отбора – пет ученички от XIБ клас и сборен отбор от останалите единадесети класове. Поканени бяха и учениците от випуска, които се включиха при решаването на определени казуси. Отборите трябваше да решават екипно езикови и литературни задачи, представени в специално подготвена презентация. Откриваха правилно и неправилно изписани думи, пропуснати препинателни знаци, поставяха нужните граматически форми или лексикални единици в съответния контекст. Учениците с интерес откриваха езикови грешки в автентични надписи – наименования на банки, обществени организации, обяви, менюта и т.н. Разпознаваха имената на автори от класическата българска литература по ключови фрази или цитати от тяхното творчество, свързваха герои, жанрове, заглавия и т.н. от изучени художествени произведения през годината, решаваха кръстословици, изискващи познаването на терминологичния и фактологичен материал. Учениците – въпреки някои неточности и колебания – демонстрираха знания, логика и пораснало самочувствие в усвояването на учебното съдържание.

Дата: 18.06.2018 г.

Ръководител на клуба: Петя Алексиева.